Հասանելի դասընթացներ

Üå³ï³ÏÁ

·         ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³Õáñ¹»É ³ñ¹Ûáõݳí»ï ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ áõ ëϽµáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

·         ½³ñ·³óÝ»É ³ñ¹Ûáõݳí»ï ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ

ä³ñ³åÙáõÝùÇ Ñ³ÏÇé× Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝ

î¨áÕáõÃÛáõÝÁ- 3 ųÙ

1.  Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ

2. ì³ñÅáõÃÛáõÝ

§Þ÷áõÙ, ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ, ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦

3. ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ-½ñáõÛó

§²ñ¹Ûáõݳí»ï ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ¦

4. ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝ-½ñáõÛó
§Ê³éÝí³ÍùÇ  ïÇå»ñÁ¦

5. ì³ñÅáõÃÛáõÝ 2

§öã³ó³Í Ñ»é³Ëáë¦

6. ì³ñÅáõÃÛáõÝ

§àõÙ Ñ»ï »Ù »ë ß÷íáõÙ¦

7.²Ù÷á÷áõÙ


Այս նոր դասընթացը նախատեսված է միայն երեխաների համար։ Ուսանողները կարող են մասնակցել։

This is sample education children

test full name test full name test full name test full name test full name test full name  summarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummarysummary