Ենթաթեմաները՝

 •  Միջանձնային հարաբերությունների տեսակները։ Ղեկավարումը` մարդկանց համակեցության կարևորագույն բաղադրիչ։ Ղեկավարման տեսակները` դեմոկրատական և ավտորիտար։ դեմոկրատական ղեկավարման տեսակները և արդյունավետությունը։ Ժամանակի կառավարում։
 • Ղեկավար-ենթակա հարաբերություններ։ Ղեկավար-ենթակա  ներանձնային հարաբերությունները։ Խրախուսանքների կամ կարգապահական տույժերի կիրառման անհրաժեշտությունը։ Ղեկավար-ենթակա հարաբերությունները համայնքային ծառայության օրենսդրության շրջանակներում
 • Միջանձնային հարաբերություններն աշխատավայրում։ Բախումներ և դրանց տեսակները, բախումների կառավարում։ Բախումների կանխարգելումը` օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվող հաշվետությունների միջոցով։
 •  Նվերները միջանձնային գործնական հարաբերություններում։ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված նվերներ ընդունելու արգելքը։
 • Միջանձնային գործնական հարաբերությունների ազգային առանձնահատկությունները
 • Կոմունիկացիայի կառուցվածքը, Հաղորդակցության միջոցներ և գործիքներ։ Հաղորդակցության ռազմավարություն։ Արդյունավետ հաղորդակցության սկզբունքները
 • Դժգոհ մասնակիցների հետ աշխատանքի մեթոդները
 • Քաղաքացիների սպասարկում


Ենթաթեմաները՝

 • Պատմական համառոտ ակնարկ էթիկայի մասին։ Էթիկան` որպես գիտություն։ Էթիկայի ուղղություններն ու բաժինները` մեթաէթիկա, նորմատիվային էթիկա և կիրառական էթիկա։
 • Բարոյականության հիմնախնդիրները համայնքային ծառայությունում
 • Հանրային ծառայությունում մասնագիտական էթիկայի կանոնները
 • Համայնքային ծառայողի վարքագծի կանոնների ամբողջությունը
 • Համայնքային ծառայողի պաշտոնի անձնագրով նկարագրված լիազորությունների շրջանակը և ենթակայության նորմերը
 • Համայնքային ծառայողի իրավունքները, պարտականությունները և սահմանափակումները` էթիկական չափումների տեսանկյունից


Ենթաթեմաներ․

 • Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը։ Պաշտոնեական լիազորություններն անցնելը։ Ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելը։ Կաշառք ստանալը։ Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալը։ Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելը։ 
 • Տեղական ինքնակառավարման մարմինների անունից ծառայությունների մատուցման ժամանակ ծագող կոռուպցիոն ռիսկեր
  • Կաշառք տալը
  • Պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողին ապօրինի վարձատրություն տալը
  • Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունն օգտագործելու համար ապօրինի վարձատրություն տալը
  • Կաշառքի միջնորդությունը
  • Պաշտոնեական կեղծիքը
  • Այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում օրենքով սահմանված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնին չհայտնելը
  • Պաշտոնեական անփութությունը
  • Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ինքնակամ զավթումը չդադարեցնելը և դրա հետևանքները չվերացնելը, ինչպես նաև ինքնակամ շենքերի, շինությունների կառուցումը չդադարեցնելը և անօրինական կառույցները չքանդելը
  • Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ինքնակամ զավթումը, ինչպես նաև շենքերի և շինությունների ինքնակամ կառուցումը կասեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ օրենքով սահմանված կարգով միջոցներ չձեռնարկելը։


Ենթաթեմաներ․      

 • Տեղեկատվության ազատության իրավական հիմքերը։ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենսդրությունը
 • Տեղեկատվության ազատությանը վերաբերվող հիմնական հասկացությունները
 • Տեղեկատվության ազատության ապահովման հիմնական սկզբունքները
 • Տեղեկատվությունների գրանցումը, դասակարգումը և պահպանումը
 • Տեղեկատվության ազատության իրականացումը
 • Տեղեկությունների մատչելիության և հրապարակայնության ապահովումը
 • Տեղեկատվության ազատության սահմանափակումները
 • Հարցումը ներկայացնելու և քննարկելու կարգը
 • Տեղեկությունների տրամադրման պայմանները
 • Տեղեկության տրամադրումը մերժելու հիմքերը և կարգը
 • Տեղեկատվության ազատության ապահովման ոլորտում տեղեկատվություն տնօրինողների պարտականությունները
 • Տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու անձը
 • Պատասխանատվությունը տեղեկատվության ազատության խախտման համար